Webben 2016
Fördjupa och aktualisera dina webbkunskaper!

Ambitiös kompetensutveckling för folkbibliotek och skolbibliotek - tio avsnitt omfattande två dagar. (Även pedagoger och alla som arbetar med information och kunskapsförmedling har stort utbyte av denna utbildning).

Utvecklingen på webben är inom många områden väldigt snabb och genomgripande. Mycket av de snabba förändringarna och de nya verktygen ger bibliotek och skola helt nya möjligheter.

Ronny Andersson, IT-pedagogen Umeå, erbjuder nu en uppföljning och en aktualisering av de kurser som tidigare erbjudits de svenska folk- och skolbiblioteken. Webben 2016 (tidigare kallad Webben 2014 och Webben 2015) ger en dagsaktuell bild av webbens möjligheter inom tio nyckelområden, samtliga av stor betydelse för bibliotek, skola och andra verksamheter. Den är också ett utmärkt stöd för de som arbetar som studiebibliotekarier eller med olika en-till-en-satsningar.

Denna kurs började genomföras 2013 inom Skolbibliotekarielyftet och BESÖK (folkbiblioteken i Östergötland). Kursen har därefter genomförts för folk- och skolbibliotek i Värmland, Västernorrland, Jämtland, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Skåne, Helsingborg, Stockholm, Nynäshamn, Göteborg, Nacka, Värmdö, Värnamo, Umeå, nordUppland, svensktalande Finland samt andra län och kommuner.

Dag 1 omfattar sju avsnitt (en slags grund med samma relevans för olika typer av bibliotek samt skola)
Dag 2 omfattar avsnitt åtta-tio (dessa avsnitt belyses både ur ett folk- samt skol/skolbiblioteksperspektiv)

Utvärderingarna av utbildningen är mycket positiva. Sagt om kursen:
"väldigt välmatat"
"väldigt bra dagar! Gav energi och inspiration :-)"
"detta är så användbart att jag känner att jag vill (kunna) avsätta tid till att bara gå igenom allting här, finns ju otroligt bra resurser."
"en mycket givande utbildning"
"trots allt jag tyckte jag kunde så var nästan allt i kursen nyheter"
"väldigt användbart"
"speciellt avsnitten om webben som utbildningsresurs gav mig som biblioteksanställd en tankeställare"
"detta måste vi verkligen fundera igenom, här finns så många outforskade möjligheter"
"rekommenderar kursen för alla inom mitt yrkesområde" (folkbiblioteket)
"kommer att påverka min undervisning mycket"
"avsnitten om webben som utbildningsresurs var en rejäl aha-upplevelse"
"detta måste vi verkligen fundera igenom, här finns så många outforskade möjligheter"
"rekommenderar kursen för alla inom mitt yrkesområde"
"man fattar vad som är på gång inom utbildningsväsendet"
"oerhört lärorikt"
Kursinnehåll Dag 1

(1) Webbkännedom - ett nytt och bättre sätt att ta sig fram på nätet
Klassisk sökning på nätet har alltmer hamnat i skuggan av begreppet webbkännedom. Detta avsnitt tar upp innebörden av begreppet webbkännedom 2016, hur du utforskar ett ämnesområde genom att använda sociala medier, rekommendationstjänster, webbens anslagstavlor, specialiserade söktjänster, omvärldsbevakning och andra tekniker. En väl utvecklad webbkännedom leder dig snabbt till de bästa webbsajterna inom ett ämnesområde, samtidigt som du får verktyg att bevaka flödet av nya intressanta sajter och resurser. Med en förbättrad webbkännedom öppnas helt nya möjligheter för en effektivare användning av webben. Ett mycket viktigt kunskapsområde både för bibliotek och skola!(2) Traditionell internetsökning - uppdatering av dina sökkunskaper
En effektiv sökmetod bygger på en balans mellan webbkännedom och traditionell internetsökning. Detta avsnitt tar upp nyheter och förändringar inom traditionell webbsökning.
Ur innehållet: Google 2016, vän eller fiende? Hur bör man ställa sig till Googles allt tydligare vilja att kartlägga, filtrera och förmedla världsbilder? Vad innebär Googles nya strävan att ranka sajter efter deras sanningshalt och pålitlighet? Hur förmedlar vi insikterna? Vi analyserar sökmaskinernas kommersialisering och diskuterar integritet, anonymitet, anpassade träfflistor med mera. Och - vilka är alternativen om du inte vill dela med dig av klickhistorik och inte vill bosätta dig i filterbubblan? Nya, spännande möjligheter att använda sökmaskiner tas upp. De akademiska sökmaskinerna samt Wolfram Alpha behandlas givetvis också.
Hur har webbkataloger, länksamlingar, referensresurser utvecklats?
Källkritik och internetsökning, några vägledande regler och förhållningsätt.
Hur kan exempelvis ett bibliotek förmedla insikt och kunskap om webbens utveckling till låntagare och skolelever?


(3) De tre webbarna - den synliga, gamla och djupa webben
Vad innebär begreppen? Hur påverkar de vårt arbete med webben? Hur arkiveras webben nationellt och globalt?
Vilka resurser döljer sig i den gamla webben? Den gamla webben som ett verktyg inom källkritiken.
Vilka resurser döljer sig i den djupa webben? Hur genomsöker man den?
Speciella överväganden för allt informtionsarbete (skola, bibliotek).
Vilka resurser inom litteratur och konst döljer sig i den djupa webben?


(4) Webbens översättningsmöjligheter - närmar vi oss en webb utan språkbarriärer?
En ingående genomgång av översättningstekniker på webben. Vi granskar olika sätt att översätta ord, fraser, textblock och hela webbsajter. Hur förhåller sig de automatiserade översättningarna till de idag allt vanligare manuella översättningarna? Hur långt räcker de befintliga översättningsmöjligheterna för att oavsett språk kunna ta del av den snabbt växande globala utbildningsmöjligheten? Specialiserade översättningstjänster och korpus. Översättningar av video, pedagogiska resurser, transkriberingar.
Hur kan man tänka sig att de förbättrade översättningsmöjligheterna kommer att påverka läsning av text och böcker på webben? Hur kan det komma att påverka pedagogiska miljöers användning av webben?


(5) Upphovsrätt och CC-licensiering - förskjutning från copyright till copyleft
Begreppen copyright och copyleft. Webben och framväxten av Creative Commons. Creative Commons sex underlicenser. Creative Commons och Public Domain. Hur arbetar du rent praktiskt för att använda och/eller licensiera med Creative Commons? Att söka Creative Commonsresurser av olika typ. Exempel på resurser som använder CC-licenser. Vilken position har svenska myndigheter samt svenska skolor och bibliotek intagit i förhållande till de nya upphovsrättsliga strömningarna? Hur bör en skola och ett bibliotek ställa sig till Creative Commons vad gäller publicering på webben? Hur gör man rent praktiskt för att använda sig av Creative Commons-resurser? Hur gör man för att licensiera texter, video eller annat under Creative Commons?


(6) Internet som plattform för digitalisering av kulturarvet - dagsaktuell rapport
Digitaliseringen av kulturarvet - historik och framtid. Webbens större digitaliseringsprojekt. Digitaliseringen av det europeiska kulturarvet. Nationella initiativ. Europeana och dess delprojekt. Vad händer i Sverige? Söktjänster för kulturarv. Hur ser det ut globalt, nationellt och lokalt?
En speciell titt på digitaliserat kulturarv inom området litteratur.
Det digitaliserade kulturarvet är en oerhört rik och värdefull resurs för allt arbete med information och pedagogik. Många exempel visas under dagen! Många exempel på hur det kan användas i skola och bibliotek ges.


(7) Omvärldsbevakning - biblioteket och omvärlden
Hur håller du koll på ett ämnesområde? Hur kan en bibliotekarie eller en pedagog skapa en fungerande omvärldsbevakning? Vi tittar närmre på bevakning via RSS-flöden, Netvibes, bloggar, Twitter, stående sökningar, Digital Curation och mycket annat.


Kursinnehåll Dag 2 - Den globala utbildningsmöjligheten
- Webben som plattform för lärresurser, fortbildning och livslångt lärande

TEMAT för dagen illustreras av detta citat av R. David Lankes - "A new librarianship based not on books and artifacts only but on knowledge and learning; /../ suggesting a new mission for librarians: to improve society through facilitating knowledge creation in their communities"

I allt snabbare takt utvecklas Webben till att bli en plattform för lärresurser, fortbildningar och livslångt lärande - en kunskapsrevolution som all traditionell verksamhet inom information, skola, bibliotek, media och kultur måste förhålla sig till. De snabbt framväxande möjligheterna för fortbildning och livslångt lärande kommer att skapa en helt ny syn på utbildning och kunskapsinhämtning. Här kan både folk- och skolbibliotek spela en mycket stor roll. Både som användare, förmedlare och producenter av resurser.
Kursen tar upp alla de nya vägarna till kunskap och utbildning som webben 2014 erbjuder. Vi behandlar begreppen OCW, OER, MOOC och mycket annat. Du får kunskap om de pedagogiska videoresurserna på nätet, de fria texterna och andra resurser som berör bibliotek och skola.
Kursen diskuterar även förhållandet mellan och förändringarna i bokläsande, digitala texter och läsförståelse.
Den globala utbildningsmöjligheten formas nu på webben, hur ser vi till att den kan nyttjas av alla?

Vilken blir bibliotekets roll i denna utveckling?

Folkbiblioteken - Genomgående tema under hela dagen: Hur ställer sig folkbiblioteken till denna utveckling? - Vilka möjligheter ger detta folkbiblioteken? - Hur kan folkbiblioteken dela med sig av sitt kunnande om böcker, litteratur och andra ämnen? - Hur ser utvecklingen ut i andra länder?

Skola/Skolbibliotek - Genomgående tema under hela dagen: Vilka möjligheter ger detta skola och skolbibliotek? - Hur påverkas den svenska skolan av alla dessa möjligheter - Hur kan en skola/ett skolbibliotek bidra till webbens lärresurser? - Hur undviker vi att de nya möjligheterna bara når de redan informationskunniga?Kursinnehåll i punktform

(8) Webbens utvidgning mot smartphones och surfplattor - alla dessa appar
Avsnittet ger en kort introduktion till appar och deras användning inom skola, bibliotek, arkiv, museer och omvärldsbevakning. Exempel och tips på sökvägar för att hitta det bästa.


(9) Webbens digitala verktyg - en ocean av redskap och verktyg
En kort introduktion till webbens tjänster och resurser för att arbeta med text, bild och multimedia, för att skapa presentationer, visualisera information och kunskaper, skapa eböcker, hemsidor och mycket annat. Exempelvis: - Prezi, Infact, Wordle, Google Earth/Sky/Moon, Storybird, Storyjumper, Padlet, Edgar och andra.


(10) Kartläggning av Lärresurser, fortbildningar och livslångt lärande

Open Courseware (fria kurser på universitetsnivå)
- historik, användning, aktörer, upphovsrätt
- vilka använder möjligheten och varför?
- många exempel, svenskt och utländskt
- portaler/söktjänster
- framtiden och den globala fortbildningsmöjligheten, Onlinestudy, examen online
- hur kan biblioteken och skolan använda sig av denna fortbildningsmöjlighet?
- vilka möjligheter ger det dig i ditt yrke och som privatperson?


MOOC (Massive Open Online Course)
- MOOC, den nya utbildningssatsningen på webben, webbens ”hetaste” område?
- hur hittar man bland alla MOOC:s?
- MOOC och bibliotekens möjligheter att bidra och förmedla
- användbart också för skolan?
- diskussionen om kvalitet, möjligheter och framtid
- hur kan du i ditt yrke eller som privatperson dra nytta av möjligheten?
- andra portaler med kortare, mindre ambitiöst konstruerade lärobjekt


Open Educational Resources (fria lärresurser)
- historik, användning, aktörer, upphovsrätt, söktjänster, framtid
- exempel, svenskt och utländskt
- hur används detta idag?
- hur kan biblioteken och skolan bidra och använda allt detta?


Itunes University (ett universum av utbildningsmöjligheter)
- vilka kan använda I-tunes University?
- många exempel, svensk och utländskt


Fria läroböcker och fria texter på webben
- vad finns? vi gör en inventering
- "allt" som gratis wikiresurs, är det möjligt?
- vad innebär dagens utveckling för förlagen?
- vilken betydelse har wiki i denna utveckling?
- förändringar i bokläsande, digitala texter och läsförståelse


Pedagogiska videosajter
- vad finns? hur kan man använda resurserna?
- vi tittar på föreläsningar, kurser, handledningar, diskussioner
- hur kan biblioteken bidra?


YouTube som bas för lärandet
- vad finns? hur hittar man fram?
- alla dessa YouTube-kanaler
- vad gör biblioteken? skolan?
- hur den akademiska världen delar med sig av sitt kunnande, har din skola eller ditt bibliotek upptäckt detta?


Olika typer av söktjänster för lärresurser
- universitetskurser
- fria lärresurser
- MOOC:S
- andra lärresurser
- Creative Commons
- svenskt och utländskt


Lärresurser och svenska skolor
- klasser och skolor arbetar med webben
- svenskt och utländskt
- bibliotekets bidrag till arbetet i klassen och skolan


Informellt lärande
- hur viktigt och användbart kan det informella lärandet tänkas bli?
- hur kan du använda dig av det informella lärandet på webben i ditt yrke? när du byter yrke eller byter befattning?
- att dokumentera sitt informella lärande i form av Badges (digitala märken)
- viktiga resurser och tjänster för att spara och organisera sina Badges


Webben, boken och litteraturen
- en introducerande genomgång av webbresurser med böcker och läsning i centrum


Mera information
Frågor kan skickas till:
Ronny Andersson
IT-pedagogen Umeå
070/6647527
epost: ronny@itpedagogen.com